Despre proiect


1.1 Despre GAL

Asociaţia Grupul de ACţiune Locală (GAL) Valea Buzăului este entitate juridică şi funcţionarea generală este reglementată în concordanţă cu O.G. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Buzăului este un GAL functional din exerciţiul bugetar 2007-2012, ce a aplicat şi beneficiat de finanţare în cadru măsurii 19.

Această asociaţie este practic o instituţie care reprezintă un parteneriat public-privat şi care va avea o importanţă deosebită pentru dezvoltarea teritoriului.

Asociaţia s-a constituit pentru a susţine dezvoltarea locală, în teritoriu acoperit conform unui plan de dezvoltare locală pe care membrii asociaţiei l-au elaborat cu ajutorul unei finanţări europene, prin F.E.A.D.R.-PNDR – Axa Leader – Măsura 19, Submăsura 19.4.

Pe baza planului de dezvoltare, Grupul de Acţiune Locală Valea Buzăului a candidat şi a primit de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale autorizarea de GAL (Grup de Actiune Locala).

Acest GAL va primi suma de 2.802.142,31 euro prin Axa Leader – pentru proiectele partenerilor.

Organele de conducere care funcţionează la nivelul GAL-ului Valea Buzăului sunt următoarele: Adunarea Generală, Consiliul Director, Cenzorul, Comitetul de Selecţie a Proiectelor, Echipa tehnică(echipa de implementare a strategiei).

Populația totală în teritoriul GAL Valea Buzăului este de 41 363 locuitori, conform datelor INS (RPL 2011). GAL Valea Buzăului are un teritoriu de 1321,28 kmp, rezultând o densitate medie de 31,30 loc/ kmp. Faţă de medie se înregistrează valori diferite, cea mai mică densitate înregistrându-se în Gura Teghii şi cea mai mare în oraşul Pătârlagele.

Structura economică în teritoriul GAL Valea Buzăului este una specifică mediului rural. Activitățile agrare sunt prezente în majoritatea gospodăriilor, chiar dacă unii membrii ai familiilor desfăşoară şi alte activităţi plătite. De altfel, numărul exploataţiilor în teritoriul GAL Valea Buzăului este de 17.116, iar suprafața agricolă este de 34.776 ha, ceea ce înseamnă o suprafaţă medie pe exploataţie de doar 2,03 ha, conform datelor de la Recensământul General Agricol 2010.

GAL Valea Buzăului reprezintă aproximativ 22 %, terenul neproductiv 27%, pădurile aproximativ 62%, păşunile aproximativ 12%, viţa de vie şi livezile aproximativ 3%. Aportul industriei alimentare este mic, neexistând unităţi de prelucrare a produselor agricole la nivelul resurselor.


1.2 Componenţa parteneriatului şi prezentarea acestuia

Teritoriul GAL Valea Buzăului este format din 10 localităţi din N-V județului Buzău şi 2 localităţi din N-E şi estul județului Prahova. Județul Buzău este situat în sud – estul României iar Județul Prahova, vecin județului Buzău, are o asemănare izbitoare din punct de vedere fizico-geografic cu cea a județului Buzău. Cele 10 localităţi din N-V județului Buzău sunt: Cislău, Viperești, Calvini, Catina, Chiojdu, Pănătău, Colți, Siriu, Gura Teghii şi orașul Pătârlagele. Cele două localităţi din județul Prahova sunt Lapoș şi Starchiojd.

Parteneriatul are în componenţa sa 52 de parteneri, dintre care 12 UAT-uri 40 privați şi societate civila, ceea ce înseamnă că sectorul privat şi societatea civilă reprezintă 76,92% din componenţa parteneriatului Asociația Grupul de Acțiune Locala (GAL) Valea Buzăului.

Totodată, din mediul urban parteneriatul are un UAT (Orașul Pătârlagele) şi 9 parteneri din mediul privat şi societatea civilă (Asociația Sudcarpatica, Ascomprod 2002 SRL, SC Mecan Construct, Cofem Construct SRL, Feraru SNC, Întreprinderea Individuală Popa Camelia, Elesim SRL, SC Net Family SRL, Ireny Com SRL), ceea ce reprezintă 19,23% din totalul membrilor parteneriatului.

Implicarea societăţii civile, dar şi a mediului privat, în teritoriul GAL Valea Buzăului, extins în cadrul a 12 UAT-uri, va duce la rezolvarea unor nevoi şi probleme stringente cu care se confruntă locuitorii din cele 12 localităţi, iar orientarea finanțărilor cu prioritate către cele mai importante nevoi este responsabilitatea GAL-ului Valea Buzăului.


1.3 Echipa tehnică

 

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL) VALEA BUZĂULUI

ECHIPA DE PROIECT

1. Dragomir Eusebiu Florin – Manager proiect / reprezentant legal

2. Dobre Sorina-Ștefania – Evaluator proiecte

3. Săftoiu Eutasia – Evaluator proiecte

4. Vlad Anca Larisa – Reprezentant tehnic


1.4 Consiliul director

 

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL) VALEA BUZĂULUI

 

CONSILIU DIRECTOR

1.Botan Claudiu Marian – Preşedinte Consiliu Director şi Preşedinte GAL Valea Buzăului

2.Matei Tudor – Vicepreşedinte Consiliu Director şi Primvicepreşedinte GAL Valea Buzăului

3.Tătaru Vasile – Secretar Consiliu Director

4.Voicu Constantin-Dragos – Membru Consiliu Director

5.Fulgeanu Alexandru-Constantin – Membru Consiliu Director


1.5 Comitetul de selecţie

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL) VALEA BUZĂULUI

Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie (C.S.): 7 membrii

Parteneri publici : 42,85%
Partener Funcţia în C.S. Tip / Observaţii
1.UAT Cislău

UAT Calvini

Vicepreşedinte C.S.

Supleant

2.UAT Vipereşti

UAT Pătârlagele

Membru

Supleant

3.UAT Colţi

UAT Pănătău

Membru

Supleant

Parteneri privaţi : 42,85 %
1.S.C. Virgo SRL

Ascomprod 2002 SRL

Preşedinte C.S.

Supleant

2.S.C. George Neymaia SRL

Cofem Construct SRL

Membru C.S.

Supleant

3.PFA Burghel Carmen Maria

PFA Savu Constantin Cornel

Secretar C.S.

Supleant

Societate civilă: 14,3 %
1.Asociaţia Sportivă Cislău

Asociaţia Nicolae Tăutu

Membru

Supleant

Persoane fizice relevante: 0%


1.6 Implementarea proiectelor

Implementarea proiectelor in cadrul GAL – VALEA BUZAULUI va parcurge urmatorii pasi:

 • lansarea apelului de selectie de catre GAL prin intermediul mijloacelor de informare mass-media, pliante, pagina web, etc;
 • depunerea proiectelor de catre posibilii beneficiari care se incadreaza in criteriile de eligibilitate, stabilite pentru fiecare masura;
 • efectuarea verificarii conformitatii proiectului si respectarea criteriilor de eligibilitate de care Comitetul de Selectie din cadrul Gal – VALEA BUZAULUI;
 • selectia proiectelor de catre GAL pe baza Strategiei de Dezvoltare Locala si a criteriilor elaborate pentru fiecare masura in parte;
 • depunerea proiectelor selectate de catre GAL la Centrul Regional pentru Finantari si Investitii in agricultura;

Daca proiectul selectat este un proiect de investitii se vor realiza urmatoarele activtati de catre CRFIR:

 • verificarea eligibilitatii proiectelor si efectuare verificarii pe teren a potentialului beneficiar de catre structurile teritoriale ale AFIR;
 • transmiterea de catre CRFIR a notificarii catre beneficiar si catre GAL, cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului;
 • incheierea contractului între beneficiar si CRFIR daca proiectul a fost aprobat;

Beneficiarii finantarii sunt obligati sa inceapa implementarea proiectului in termenul fixat in contractul de finantare. Inceperea executarii proiectului va fi comunicata GAL – VALEA BUZAULUI prin intermediul unui document standard pus la dispozitie de care GAL. Dupa notificarea inceperii implementarii proiectului personalul tehnic al GAL – VALEA BUZAULUI poate efectua vizite „in teritoriu” pentru a verifica respectarea conditiilor asumate prin contractul de finantare.

Neinceperea implementarii proiectului in termenul fixat prin contractul de finantare duce la pierderea ajutorului acordat beneficiarului final.

Finalizarea lucrarilor / activitatilor necesare implementarii proiectului va trebui realizata in

termenul fixat in contractul de finantare. Termenul de finalizare a implementarii proiectului poate fi prelungit, la solicitarea beneficiarului finantarii, pentru o perioada de timp care nu poate depasi jumatate din termenul fixat initial. Solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului, in care se va prezenta motivul, va fi analizata de catre Responsabilul administrativ (Managerul) GAL – VALEA BUZAULUI, care in functie de natura investitiei ce se realizeaza, termenul fixat in contract, gradul de realizare a acestuia, cauza de prelungire si orice alte aspecte externe, va emite un raport care va fi prezentat Consiliului Director, care poate aproba sau respinge respectiva solicitare.

Daca in urma analizei, Consiliul Director al GAL – VALEA BUZAULUI decide acordarea termenului de prelungire al implementarii proiectului, aceasta decizie va fi comunicata CRFIR Constanta in vederea analizarii posibilitatii incheierii unui act aditional la contractul de finantare initial.

In timpul executiei unui proiect, beneficiarul ajutorului financiar poate prezenta in scris propuneri de modificare a proiectului. Solicitarea va fi examinata de catre Responsabilul administrativ (Coordonatorul) GAL care va emite un raport favorabil sau nefavorabil al modificarilor propuse. Raportul poate fi favorabil doar in cazul in care modificarea nu duce la o crestere a valorii initiale a proiectului asumata prin contractul de finantare, la o modificare a obiectivelor sau la distorsionarea concurentei pe piata.

Raportul va fi prezentat Consiliului Director care va solutiona problema admiterii sau neadmiterii modificarilor. Daca modificarile solicitate necesita si modificarea contractului de finantare, atunci raportul va fi supus aprobarii Adunarii Generale a GAL.

Rezultatul va fi comunicat Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

GAL – VALEA BUZAULUI este responsabil pentru administrarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala în mod eficient, eficace si corect, în raport cu obiectivele acestuia si în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005.

Dispozitivul de monitorizare, evaluare si control implementat de GAL presupune:

 • Luarea operativă a deciziilor asupra implementării (sau depistarea problemelor);
 • Efectuarea zilnică a gestionării GAL;
 • Executarea operativă si corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
 • Facilitarea coordonării între activitătile compartimentelor GAL;
 • Monitorizarea si raportarea la timp despre realizările si rezultatele implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL;
 • Comunicarea stadiului implementarii strategiei de dezvoltare care factorii de decizie ai GAL – VALEA BUZAULUI, respectiv Adunarea Generala si Consiliul Director.

Monitorizarea prevede astfel, un dispozitiv riguros si transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care permite colectarea sistematică si structurarea anuală a datelor cu privire la activitătile desfăsurate.

Pentru evidentierea gradului de implementare a Planului, GAL – VALEA BUZAULUI va intocmi un Raportul anual de progres care va contine toate informatiile cu privire la evolutia implementarii planului.

Referitor la monitorizarea planului, raportul anual de progrese cuprinde urmatoarele elemente:

 • Tabele privind implementarea financiara a planului pentru fiecare masura in parte;
 • Tabele de monitorizare care includ informatii cantitative pe baza indicatorilor de realizare si rezultat stabiliti pentru fiecare masura in parte in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala;
 • Analiza rezultatului monitorizarii planului.

De asemenea, va fi intocmit un Raport trimestrial privind implementarea strategica a Strategiei de Dezvoltare Locala. Monitorizarea strategica trebuie sa furnizeze date privind stadiul de realizare al obiectivelor planului si a implementarii strategiei in raport cu indicatorii de rezultat stabiliti.

Monitorizarea implementarii Planului de Dezvoltare Locala are in vedere:

 • Evaluarea periodica a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locala;
 • Examinarea rezultatelor implementarii fiecarei masuri si monitorizarea calitatii implementarii proiectelor fintate;
 • Examinarea rezultatelor obtinute;
 • Elaborarea recomandarilor si propunerilor în vederea îmbunatatirii impactului planului;

Cele doua rapoarte vor fi supuse aprobarii Consiliului Director si Adunarii Generale dupa care vor fi transmise Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

In cadrul reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor anuale sau trimestriale de progres, Consiliul Director si Adunarea Generala trebuie:

 • sa realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locala;
 • sa examineze atat rezultatele implementării fiecărei măsuri, cat si calitatea implementării  Strategiei de Dezvoltare Locala;
 • sa analizeze si aprobe Raportul anual de progrese si / sau Rapoartele de evaluare trimestriale, înainte de a fi transmise Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • sa elaboreze recomandări si propuneri în vederea îmbunătătirii impactului strategiei;

Un al treile tip de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL – VALEA BUZAULUI se va concretiza prin stocarea informatiilor statistice referitoare la gradul de implementare intr-un program informatic de monitorizare care sa permita evaluarea si monitorizarea rapida a gradului de implementare si de indeplinire a obiectivelor in orice moment. Astfel, se vor putea analiza comparativ indicatorii propusi si rezultatele atinse prin implementarea proiectelor in cadrul GAL.

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării si raportării către Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a unor sugestii si remarci privind rezultatele implementării proiectelor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine stabilită si presupune elaborarea unui set de indicatori (considerati relevanti în reflectarea eficientei obtinute în urma implementării Strategiei de Dezvoltare Locala) si a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare si finale) a rezultatelor implementării.

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL – VALEA BUZAULUI se realizeaza cu scopul de a îmbunătăti calitatea implementării sale prin analiza eficientei, adică a celei mai bune relatii dintre resursele angajate si rezultatele atinse si a eficacitătii programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse.

Procesul de evaluare a Strategiei de dezvoltare Locala a GAL – VALEA BUZAULUI se va derula astfel:

 • Evaluarea ex-ante – care a fost realizata inainte de elaborarea Strategiei de Dezvoltare

Locala si a avut drept scop culegerea de informatii in vederea introducerii in viitoarea

strategie de dezvoltare;

 • Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare si are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum si îmbunătătirea implementării;
 • Evaluarea ex-post, realizată dupa perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare

Locala, va genera indicatori si informatii care se vor introduce in Strategia de Dezvoltare

Locala viitoare;

 • Realizarea unor analize care să examineze în detaliu anumite măsuri sau aspecte specifice ale teritoriului si ale Strategiei de Dezvoltare Locala – se vor realiza ori de cate ori este necesar, in vederea monitorizarii gradului de implementare a obiectivelor Strategiei De Dezvoltare Locala. Acestea vor fi realizate de firme independente tocami pentru a reflecta cu obiectivitate stadiul in care se afla implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala al GAL – VALEA BUZAULUI; Pentru semnarea contractului cu firma independenta va fi organizata procedura de achizitii cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Evaluarea intermediara si ex – post au rolul de a examina gradul de utilizare al resurselor,

eficacitatea si eficienta Planului de Dezvoltare Locala, impactul socio – economic al acestuia, precum si impactul asupra prioritătilor teritoriului GAL – VALEA BUZAULUI.

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren a gradului de implementare a proiectelor finantate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.

Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: eficienta unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relatii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.

In ceea ce priveste monitorizarea implementarii proiectelor finantate, Managerul GAL –VALEA BUZAULUI impreuna cu compartimentul tehnic sunt responsabili de realizarea acestor actiuni.

Astfel se vor realiza vizite in teren si consilierea beneficiarilor in implementarea proiectelor, astfel incat acestea sa fie finalizate in termen si in conditiile asum te prin contractul de finantare.


1.6 Programul de lucru

1. Manager proiect: Dragomir Eusebiu-Florin

Luni-Vineri: 16:30-18:30

2. Evaluator proiecte: Saftoiu Eutasia

Luni-Vineri: 08:30-16:30

3. Evaluator proiecte: Dobre Sorina Stefania

Luni-Vineri: 08:30-16:30

4. Reprezentant tehnic: Vlad Anca Larisa

Luni-Vineri: 08:30-16:30