GAL 2017-2023


2.1 Autorizaţie funcţionare GAL

 


2.2 Plan de funcţionare final


2.3 SDL 2014-2020


STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI GAL VALEA BUZAULUI 2014 – 2020 (descarca)


2.4  Descrierea planului de acţiune

La nivelul GAL- ului Valea Buzăului se vor desfăşura următoarele activităţi/acţiuni:

1. Informare – Comunicare

Obiectivul principal al acţiunilor de informare şi promovare în mediul rural îl reprezintă  conştientizarea opiniei publice şi în mod special: a potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale; a beneficiarilor privind conţinutul măsurilor; a administraţiei publice naţionale şi locale, a organizaţiilor profesionale, partenerilor economici şi sociali, a organizaţiilor neguvernamentale atât pentru accesarea fondurilor disponibile cât şi pentru diseminarea informaţiilor specifice.

Comunicarea trebuie să fie clară, concisă, concretă, adaptată publicului ţintă şi coerentă   pe durata întregii perioade de implementare a SDL. Aceasta se articulează în jurul a 3 principii: flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul intern şi extern); transparența (capacitatea de a furniza informaţii obiective şi corecte referitoare la activităţile GAL Valea Buzăului şi la contribuţia Uniunii Europene); eficiența prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim.

2.Apel pentru proiecte.

GAL Valea Buzăului va efectua pentru fiecare dintre măsuri 2 apeluri anual, câte unul pe semestru, până la epuizarea sumelor.

Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL Valea Buzăului. După aprobarea apelului de selecţie de către Consiliul Director al GAL Valea Buzăului , în termen de 15 zile din ziua următoare datei adoptării sale, va fi transmisă o copie a aprobării la Ministerul Agriculturii, se va asigura publicitatea apelului în teritoriu prin intermediul mass – media, fluturaşi şi afişe la fiecare primărie care face parte din GAL Valea Buzăului.

Textul apelului de selecţie va face referire la următoarele aspecte: legislaţia care reglementează ajutorul; obiectul, condiţiile şi scopul ajutorului; suma maximă totală care urmează a fi folosită ca ajutor financiar pentru anul respectiv; criteriile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii pentru a solicita ajutor financiar şi modul în care se acorda ajutorul financiar; indicarea persoanelor responsabile cu procedura şi soluţionarea acesteia; locul, modul şi termenul de depunere a cererilor şi a documentaţiilor aferente de către beneficiari; componența comitetului de selecţie a proiectelor şi criteriile de evaluare a proiectelor; termenul limită pentru comunicarea rezultatelor; posibilitatea de contestare a rezultatelor. De asemenea, în apelul de selecţie se va menţiona că dacă au rămas bani nealocați pe proiecte în respectiva sesiune, se poate redeschide o altă sesiune, după o anumită perioadă de timp.

3.Sprijinirea depunătorilor de proiecte.

Pot fi depunători de proiecte tipul de beneficiarii stabiliţi în capitolul V. Prezentarea măsurilor, persoanele juridice de drept privat, ONG –urile precum şi primăriile care îndeplinesc cerinţele specifice pentru fiecare din măsurile prezentate. Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta condiţiile de formă şi conţinut recomandate de GAL Valea Buzăului şi vor fi însoţite de documentele solicitate prin apelul de selecţie.

4.Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse.

Comitetul de selecţie al proiectului va verifica îndeplinirea criteriilor de conformitate stipulate în apelul de selecţie şi prezenta tuturor documentelor solicitate. De asemenea personalul tehnic al GAL Valea Buzăului va realiza inspectarea locului în care urmează să se deruleze proiectul pentru care se solicită ajutor şi va elibera un act din care să reiasă că lucrările respective nu au fost demarate înainte de semnarea contractului. Responsabilul administrativ (Managerul ) va elabora un raport tehnico – economic pentru fiecare solicitare în parte în care se va da un aviz favorabil acordării finanţării solicitate. Solicitările care obţin aviz favorabil vor fi apoi evaluate de către Comitetul de Selecţie al GAL Valea Buzăului. Acesta va elabora un document pentru fiecare măsură în parte în care vor fi evidenţiate punctajele obţinute de către proiectele prezentate în ordinea descrescătoare. Punctajul fiecărui proiect va fi stabilit în conformitate cu criteriile de selecţie stabilite. Rezultatul evaluării se va consemna într-un raport. După finalizarea selecţiei proiectelor în cadrul GAL Valea Buzăului, lista cu proiectele aprobate, va fi transmisă la OJFIR Buzău.

5.Monitorizarea proiectelor.

Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care permite colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate.

6.Implementarea proiectelor în cadrul GAL Valea Buzăului.

Implementarea proiectului în cadrul GAL Valea Buzăului va parcurge următorii paşi: lansarea apelului de selecţie de către GAL prin intermediul mijloacelor de informare mass- media, pliante, pagină web, etc.; depunerea proiectelor de către posibilii beneficiari care se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite pentru fiecare măsură; efectuarea verificării conformității proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilităţii de către Comitetul de Selecţie din cadrul GAL Valea Buzăului; selecţia proiectelor; depunerea proiectelor la OJFIR Buzău, CRFIR Constantă; efectuarea verificării conformităţii cererilor de plată.

 

Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Activități Responsabili  
Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție : M7 Servicii de bază pentru economie si pentru populaţia rurală (centre comunitare multifuncţionale) Personal angajat/parteneri                              
Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție:M1,M2,M3,M4,M5,M6,M8,M9,M10,M11. Personal angajat/parteneri                              
Animarea teritoriului Personal angajat/servicii externalizate/ parteneri                              
Analiza, evaluarea și selecția proiectelor Personal angajat/servicii externalizate/ parteneri                              
Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei Personal angajat/servicii externalizate/ parteneri                              
Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar) Personal angajat/servicii externalizate                              
Monitorizarea proiectelor contractate Personal angajat                              
Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare Personal angajat/ servicii externalizate                              

 

Resursele financiare necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite din:

– bugetul alocat costurilor de funcționare GAL – respectiv:424 518Euro.

– resurse externe: cotizațiile membrilor; venituri realizate din activităţi economice directe; donaţii, sponsorizări sau legate;  resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; resurse din alte venituri prevăzute de lege.

Crearea și gestionarea unor instrumente financiare locale; resurse din implementarea unor proiecte finanțate de alte programe naționale și/sau ale Uniunii Europene.